XỬ LÝ TRẮNG CƠ, ĐỤC CƠ TÔM GIAI ĐOẠN NHỎ

08:41 ,06/01/2021