Minerals

Minerals

GROW MIN
Function :
 • Unique recipe and ingredients to optimize cost with highest quality.
 • Easily absorbed soluble minerals help shrimp shiny, firm and hard shell.
 • Stabilize alkalinity and minimize pH fluctuations in ponds.
 • Effectively prevent curvature of the body syndrome, muscle turbidity caused by mineral deficiency.

Product review:

icon_youtube-15-04
Multi-trace minerals, help shrimp hard shell fast, effectively prevent soft shell disease
WATER RICH
Function :
 • Phục hồi đất trong quá trình nuôi lâu năm, môi trường nuôi bị lão hóa, cung cấp dưỡng chất cần cho sự phục hồi năng suất sinh học của đất.
 • WATER RICH được khai thác từ lớp trầm tích được hình thành rất lâu trong bề mặt trái đất, vì vậy sản phẩm sẽ mang tính tự nhiên và chứa hàm lượng khoáng chất cực kỳ phong phú.
 • WATER RICH có khả năng liên kết với nhiều gốc kim loại nặng khác nhau tạo ra các hợp chất không độc.
 • Giảm được độc tính của nước và tăng cường hấp thu Ca, P, Mg cho tôm.
Khoáng chất có nguồn gốc tự nhiên, làm tăng năng suất ao nuôi.
MIX BOOM
Function :
 • High grade mineral that help enhance bio-mineral content.
 • Improve the shrimp shell formation process and molting ability of shrimp .
 • Stabilize pH, alkalinity of water.
Provides minerals for shrimp, stabilize pH, alkalinity
ALKA UP
Function :
 • Increase alkalinity, stabilization pH in the pond
 • Maintain pH stability through improvement of buffer system bicarbonate and carbonate
 • Is the solution to maintain osmosis and molting ability of shrimp
The specialized product for alkaline and pH stabilization. Alka Up contains all the factors associated with an optimal ratio required for alkalinity, enhancer buffering system and pH balance in aquaculture ponds.
MIXBOOM (Hot Minerals)
Function :
 • Supplying minerals needed for shrimp growth and development.
 • Helps shrimps molt properly, firming, hard shell after moulting. Overcoming the phenomenon of soft shell, slow moulting in cultured shrimp.
 • Reducing shock to shrimps in changing weather conditions and increasing survival rate by absorbing necessary minerals.
STABILIZE WATER PH, PREVENT BODY SHRIMP FROM BENDING AND WHITE MUSCLE
MIXBOOM (Khoáng mặn)
Function :
 • Cung cấp khoáng chất cần cho sinh trưởng và phát triển của tôm.
 • Giúp tôm lột xác đúng chu kì, làm săn chắc, cứng vỏ sau khi lột. Khắc phục tình trạng mềm vỏ, chậm lột vỏ.
 • Giảm sốc cho tôm trong điều kiện thời tiết thay đổi và tăng tỷ lệ sống nhờ hấp thu những khoáng chất cần thiết trong quá trình nuôi.
KÍCH THÍCH LỘT XÁC, ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI
MIXBOOM (Khoáng mặn)
Function :
 • Cung cấp khoáng chất cần cho sinh trưởng và phát triển của tôm.
 • Giúp tôm lột xác đúng chu kì, làm săn chắc, cứng vỏ sau khi lột. Khắc phục tình trạng mềm vỏ, chậm lột vỏ.
 • Giảm sốc cho tôm trong điều kiện thời tiết thay đổi và tăng tỷ lệ sống nhờ hấp thu những khoáng chất cần thiết trong quá trình nuôi.
KÍCH THÍCH LỘT XÁC, ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI
MIX BOOM (Saline Minerals)
Function :
 • Supplying minerals needed for shrimp growth and development.
 • Helps shrimps molt properly, firming, hard shell after moulting. Overcoming the phenomenon of soft shell, slow moulting in cultured shrimp.
 • Reducing shock to shrimps in changing weather conditions and increasing survival rate by absorbing necessary minerals.
STIMULATING THE MOULTING OF SHRIMP, STABILIZING THE POND ENVIRONMENT
GROW MIN
Function :
 • High quality minerals enhance biological mineral content
 • Improve the process of creating shell, hard shell quickly, preventing shrimp from curved body
 • Increasing alkalinity, beautifying water color and stabilizing pH
 • Improve survival rate and enhance the development of phytoplankton. Reduce toxic gases and sediment in the pond
 • Maintain bottom conditions and enhance the natural food chain for shrimp
Multi-trace minerals, help shrimp hard shell fast, effectively prevent soft shell disease
MIX BOOM
Function :
 • High grade mineral that help enhance bio-mineral content.
 • Improve the shrimp shell formation process and molting ability of shrimp .
 • Stabilize pH, alkalinity of water.
Provides minerals for shrimp, stabilize pH, alkalinity
MIXBOOM (Hot Minerals)
Function :
 • Supplying minerals needed for shrimp growth and development.
 • Helps shrimps molt properly, firming, hard shell after moulting. Overcoming the phenomenon of soft shell, slow moulting in cultured shrimp.
 • Reducing shock to shrimps in changing weather conditions and increasing survival rate by absorbing necessary minerals.
STABILIZE WATER PH, PREVENT BODY SHRIMP FROM BENDING AND WHITE MUSCLE
ALKA UP
Function :
 • Increase alkalinity, stabilization pH in the pond
 • Maintain pH stability through improvement of buffer system bicarbonate and carbonate
 • Is the solution to maintain osmosis and molting ability of shrimp
The specialized product for alkaline and pH stabilization. Alka Up contains all the factors associated with an optimal ratio required for alkalinity, enhancer buffering system and pH balance in aquaculture ponds.