Nhóm khoáng

Nhóm khoáng

MIXBOOM (KHOÁNG NÓNG)
Function :
  • Cung cp các khoáng cht cn thiết cho s sinh trưởng và phát trin ca cá.
  • Giúp n định nhit độ, pH trong ao khi thi tiết thay đổi tht thường.
  • Phòng nga cá b sc môi trường do thi tiết thay đổi.
FYTO BLOOM
Function :
  • Gây màu nước, kích thích tạo thức ăn tự nhiên cho cá phát triển.
  • Cải thiện chất lượng nước, ổn định pH.
  • Cung cấp các chất khoáng cần thiết trong ao nuôi cá.
Khoáng gây màu, kích thích phát triển nguồn thức ăn tự nhiên trong ao