Nhóm khoáng

Nhóm khoáng

MIXBOOM (KHOÁNG MẶN)
Function :
 • Cung cấp các khoáng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cá.
 • Giúp ổn định nhiệt độ, pH trong ao khi thời tiết thay đổi thất thường.
 • Phòng ngừa cá bị sốc môi trường do thời tiết thay đổi.
KHOÁNG MẶN CHO AO CÁ
MIXBOOM
Function :
 • Cung cấp các khoáng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cá.
 • Giúp ổn định nhiệt độ, pH trong ao khi thời tiết thay đổi thất thường.
 • Phòng ngừa cá bị sốc môi trường do thời tiết thay đổi.
CUNG CẤP KHOÁNG CHẤT CHO CÁ
MIXBOOM (KHOÁNG NÓNG)
Function :
 • Cung cp các khoáng cht cn thiết cho s sinh trưởng và phát trin ca cá.
 • Giúp n định nhit độ, pH trong ao khi thi tiết thay đổi tht thường.
 • Phòng nga cá b sc môi trường do thi tiết thay đổi.
FYTO BLOOM
Function :
 • Gây màu nước, kích thích tạo thức ăn tự nhiên cho cá phát triển.
 • Cải thiện chất lượng nước, ổn định pH.
 • Cung cấp các chất khoáng cần thiết trong ao nuôi cá.
Khoáng gây màu, kích thích phát triển nguồn thức ăn tự nhiên trong ao