Nhóm vi sinh trộn

Nhóm vi sinh trộn

MICROZYME S
Function :
  • B sung đạm protein giúp cá tăng trưởng và phát trin nhanh, gim FCR.
  • Ci thin h tiêu hóa và ngăn nga các bnh v đường rut.
  • Gim thiu tình trạng thi phân sng trên cá.
CHẾ PHẨM SINH HỌC GIÚP CHUYỂN HÓA DINH DƯỠNG, TIÊU HÓA TỐT THỨC ĂN