Minerals

Minerals

GROWMIN
Function :
 •  
 • High-grade minerals enhance bio-mineral content.
 • Improve shell creation process, hard shell fast, anti-shrimp phenomenon curved body.
 • Increasing alkalini, beautifying water color and stabilizing pH.
 • Improve survival rate and enhance the development of phytoplankton. Reduce toxic gas and sediment in the pond.
 • Maintaining bottom conditions and strengthen the natural feed chain for shrimp.
Multi-trace minerals help shrimp hard shell fast
New
MIX 500 (Hot mineral)
Function :
 •  
 • Supplying minerals needed for shrimp growth and development
 • Help shrimps molt properly, firming, hard shell after peeling. Overcoming the phenomenon of soft shell, slow peeling in farmed shrimp
 • Reducing shock to shrimps in changing weather conditions and increasing survival rate by absorbing necessary minerals in the breeding process.
Hot mineral
MIX 500 (Saline mineral)
Function :
 •  
 • Provide minerals needed for shrimp growth and development
 • Help shrimps molt properly, firm, hard shell after peeling. Fix the situation of soft shell, slow peeling
 • Reducing shock to shrimps in changing weather conditions and increasing survival rate by absorbing necessary minerals in the breeding process. 

 

WATER MAX GOLD
Function :

-         Phục hồi đất trong quá trình nuôi lâu năm, môi trường nuôi bị lão hóa, cung cấp dưỡng chất cần cho sự phục hồi năng suất sinh học của đất

-         WATER MAX - GOLD được khai thác từ lớp trầm tích được hình thành rất lâu trong bề mặt trái đất, vì vậy sản phẩm sẽ mang tính tự nhiên và chứa hàm lượng khoáng chất cực kỳ phong phú

-         WATER MAX - GOLD có khả năng liên kết với nhiều gốc kim loại nặng khác nhau tạo ra các hợp chất không độc            

-         Giảm được độc tính của nước và tăng cường hấp thu Ca, P, Mg cho tôm

Phục hồi năng suất sinh học của đất
ALKA UP
Function :
 • Contains ingredients that increase alkalinity, stabilize pH in the pond
 • Maintain pH stability through improved carbonate buffer and bicarbonate
 • Is the solution to maintain osmosis and molting ability of shrimp
Alkaline Management And Nitrate Process In Aquaculture Ponds
MIX 500
Function :
 • Provide minerals needed for shrimp growth and development
 • Help shrimps molt properly, firm, hard shell after peeling.
 • Reducing shock for shrimps in changing weather conditions and increasing survival rate by absorbing necessary minerals in the breeding process
Provide mineral, alkaline stability and pH for rearing ponds
FYTO BLOOM
Function :
 • Create water color and increase rich and nutritious natural food (bottom objects, phytoplankton ...) for small shrimps
 • Improve water quality in ponds (pH control in optimal level).
 • Biotechnology products, safe for the environment.
 • Improve shrimp growth rate and survival rate.
Mineral Water And Create Natural Food For Shrimp